מועדון לקוחות

 

תקנון מועדון הלקוחות של חברת סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ

 1. הגדרות
  1. "מועדון הלקוחות" - מועדון הלקוחות של חברת סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ (כהגדרתה להלן);
  2. "חברת סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ", לצרכי המועדון - סער א.ת. יזמות ומסחר בע''מ ח.פ 512072828,              רח' השרון 3, ת.ד 1080 קריית שדה התעופה, הבעלים של הרשתות Columbia, Outsiders ו-"שבילים" ומותגים אחרים שבשליטת החברה (להלן ובהתאמה: "החברה" ו-"המועדון" ו-"הרשתות").
  3. "חנות/יות" - חנויות החברה בתחומי מדינת ישראל בלבד. לא כולל נקודת מכירה בנתב"ג-דיוטי פרי או פריטי אוטלט-עודפים.
  4. "אתר אינטרנט" אתר אינטרנט שכתובתו:  www.columbia.co.il (להלן: "אתר קולומביה").
  5. "חבר מועדון הלקוחות" – בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 2. כללי
  1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות בכפוף להוראות תקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות, לרבות את המוצרים ו/או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם, לרבות ביטול פעילות המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון, בכפוף לדינים הרלוונטיים שעניינם שינוי תנאי מועדון לקוחות. התקנון המחייב יהיה זה המצוי בחנויות החברה, והוא בלבד.
  2. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון, לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות תקנון זה.
  3. הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו.
  4. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ויש לראותו כנכון גם בלשון נקבה ולכל המגדרים באופן שווה. בכל מקום בו מנוסח תוכן התקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
 3.  הצטרפות וחברות במועדון
  1. הצטרפות למועדון כרוכה בתשלום כפי שיובא להלן. כל אדם פרטי (לא תאגיד) רשאי להצטרף כחבר המועדון, ובלבד שהינו כשיר על פי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטינים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, ומבקשים להתקבל כחברי מועדון, נדרשים להמציא אישור בכתב מטעם הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם, בדבר הסכמתם להוראות תקנון זה, ואחריותם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, של הקטין, במסגרת החברות במועדון.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר מועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עינה בלבד.
  3. יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על טופס ההצטרפות הינה על המבקש להצטרף אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. המצטרף למועדון מודע לכך שלא חלה עליו כל חובה להצטרף למועדון, וכי הוא עושה זאת מרצונו החופשי.
  4. הצטרפות למועדון בחנויות: תיעשה באמצעות מילוי טופס ההצטרפות (טופס מקוון) ממכשירו הנייד של המבקש להצטרף. במסגרת מילוי טופס הצטרפות למועדון כאמור לעיל, המבקש להצטרף למועדון מצהיר ומסכים כי ידוע לו כי הצטרפות כוללת שליחת מסרון באופן חד פעמי (להלן: "הודעת SMS") למספר 052-9999100, או כל מספר אחר בהתאם להחלטת החברה. יובהר, כי ההודעה תישלח ממכשירו הנייד של המבקש להצטרף והיא כרוכה בעלות משלוח הודעת SMS קווי רגיל בהתאם לתכנית התעריפים של הנמען לפי העניין, אצל המפעיל הסלולרי. הצטרפות למועדון באתר האינטרנט-קולומביה: תיעשה באמצעות מילוי טופס ההצטרפות (טופס מקוון) דרך אתר הסחר של החברה בכתובת www.columbia.co.il כפי שיונפק על ידי החברה מעת לעת.
  5. החברות במועדון מותנית בין היתר, במילוי טופס הצטרפות הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, תעודת זהות, מספר טלפון נייד, דואר אלקטרוני, עיר מגורים, תאריך לידה לועזי והסכמה לקבלת דיוור ולהיכלל במאגר המידע של החברה. לחברה שמורה הזכות להוסיף לטופס שדות נוספים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את שיטת ההצטרפות למועדון מפעם לפעם וכן להוסיף או לגרוע חברים מהמועדון בהתאם לקריטריונים שתקבע מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה.
  6. במסגרת ההצטרפות למועדון, המצטרף למועדון נותן את הסכמתו המפורשות כי עצם הצטרפותו למועדון ומסירת פרטיו האישיים לחברה, מהווה הסכמה מפורשת מצידו לקבלת עדכונים בדיוור ישיר של חומריים פרסומיים מהחברה באמצעות מייל ו/או SMS ו/או באמצעי המדיה השונים מצד החברה, ולהיכלל במאגר המידע של החברה ושל אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ הכל כמפורט בסעיף 6 לתקנון זה (הסכמה לקבלת חומר פרסומי ושיווקי ושימוש במידע). דמי הצטרפות למועדון
  7. "דמי הצטרפות" - עבור דמי הצטרפות למועדון, ישלם המצטרף סכום חד פעמי בסך של 50 ₪ למימוש באחד מסניפי הרשתות או באתר קולומביה שתעמוד בתוקף לאחר 24 שעות ממועד ההצטרפות למועדון ולמשך 60 יום ממועד ההצטרפות.
  8. התשלום בגין חברות במועדון יהיה במזומן או בכרטיס אשראי או בכרטיס גיפטקארד של החברה שנטען ברשתות, והכל בהתאם לאופן הצטרפות למועדון (חנויות או אתר קולומביה), לפי העניין. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם.
 4. השימוש בחברות המועדון; הטבות לחברי מועדון
  1. ניתן לעשות שימוש בהטבת הצטרפות למועדון פעם אחת בלבד.
  2. מבלי לגרוע מהאמור, החלפה של פריט שנרכש בעסקה שבה מומשה הטבת הצטרפות לפריט יקר יותר, לא תקנה שימוש נוסף בהטבת הצטרפות כאמור בתקנון זה.
  3. החברות במועדון הינה של חבר המועדון באופן אישי ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, אלא בכפוף לאישורה של החברה ו/או מי מטעמה בכתב.
  4. השימוש בהטבות הניתנות לחברי המועדון מותנה בהצגת מספר חבר המועדון ותעודת זהות.
  5. הטבות לחברי המועדון: חברי המועדון ייהנו מהנחה קבועה של 7% ממחיר המחירון במעמד הקנייה, למעט מבצעי סופי עונה ומבצעים כלשהם, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  6. החברות במועדון מקנה זכאות להנחה ברכישת מוצרים מסוימים בחנויות החברה ובאתר קולומביה, הטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, והכל - לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה.
  7. החברה תהא זכאית לשנות את שיעור ההנחות המפורטות לעיל, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. יובהר, כי תכנית המועדון אינה מאפשרת כפל מבצעים, מועדון, הטבות והנחות.
  9. יובהר כי המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בסניפים בין שזולים יותר ובין שיקרים יותר.
  10. גם בעניין הטבת ההצטרפות לא יינתן כפל מבצעים, מועדונים, הטבות, הנחות. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את מהות ו/או גובה הטבת ההצטרפות מפעם לפעם.
  11. החברה אינה מתחייבת לתת את אותן ההנחות לכלל חברי המועדון, והיא רשאית להחליט על פי שיקול דעתה באילו חנויות מבין החנויות המופעלות על ידה ו/או עבורה, יינתנו הטבות לחברי מועדון הלקוחות.
  12. באחריות חבר המועדון לעדכן את החברה (בין היתר באמצעות חנויות הרשתות) בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו בדבר מבצעים והטבות. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים להודעה בדבר אי קבלת הטבה, אי מימוש הטבה, או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.
  13. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להגביל מעת לעת או לבטל בכל עת ובכל שלב את ההטבות ו/או המבצעים הניתנים לחברי המועדון, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בשל טעות ו/או כח עליון וכן בשל התנהגות לא נאותה ו/או לא חוקית ו/א הפרת הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש הספציפיים להטבות בידי חבר המועדון. למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת להודיע לחברי המועדון על שינוי או הגבלה או ביטול כאמור.
  14. השימוש בחברות במועדון ובהטבות הניתנות מכוחה, הינם על אחריות חבר המועדון בלבד ובשום מקרה החברה ו/או המועדון ו/או הרשתות ו/או מי מטעמן, לא יהיו אחראים לכל הוצאה ו/או נזק, מכל סוג, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים (ובכלל זה הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או אבדן הזדמנויות), שייגרמו בגין השימוש ו/או אי השימוש במועדון ו/או בהטבות הניתנות (ככל שניתנות) מכוחו, תהא עילת התביעה אשר תהא.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי בכל מקרה בו תיקבע אחריות החברה ו/או המועדון ו/או הרשתות ו/או מי מטעמן, מכל סיבה שהיא, לא תעלה אחריותם המשותפת של גורמים אלה על סך התמורה ששילם חבר המועדון באופן ישיר בגין ההטבה שבעטיה נקבעה אחריות כאמור, ככל שתיקבע.
  15. בכל מקרה, במהלך תקופת החברות במועדון ולאחר סיומה, לא תקום לחבר המועדון, מכל סיבה שהיא, כל זכות לקבלת ו/או להחזרת כסף ו/או שווה כסף של הטבה כלשהי ו/או שוויה, בין אם מומשה על ידו ובין אם לאו, אלא בהתאם לאמור בכל דין.
 5.   הסכמה לקבלת חומר פרסומי ושיווקי ושימוש במידע
  1. האחריות על מילוי הפרטים על גבי טופס הרישום, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר לא מסר כנדרש את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם באופן חלקי בלבד ו/או מסרם באופן בלתי ברור ו/או לא עדכן במועד את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל החברה.
  2. במילוי הפרטים על גבי טופס הצטרפות מהווה הסכמה מפורשת מצד חבר המועדון לרישום פרטיו בכתב ו/או במדיה מגנטית, על פי החלטת החברה וכן להיכללותו במאגר מועדון הלקוחות של החברה המידע של החברה הרשום בפנקס מאגרי המידע שמספרו 700061017 שבבעלות החברה ובמאגר מועדון הלקוחות של אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ לצורך פעילות מועדון הלקוחות של קבוצת אלקטרה ובהתאם למפורט בתנאי השימוש שבאתר ובמדיניות הפרטיות של קבוצת אלקטרה כמפורט בלינק להלן: https://privacypolicy.ecp.co.il/.
  3. במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון מהווה הסכמה מפורשת מצד חבר המועדון לקבלת דיוור ישיר וקבלת ודברי פרסומת ומידע פרסומי בדוא"ל ו/או במסרונים [כהגדרת המונח "דבר פרסומת" בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת")] מהחברה וממועדון הלקוחות של קבוצת אלקטרה כמפורט להלן ( https://www.ecp.co.il).
  4. בכפוף לאמור בתקנון זה, החברה תשתמש במידע שהתקבל ויתקבל מהחבר ישירות, וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של החברה, ובכלל זה למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת אחר למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון, כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוניSMS , למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.
  5. חתימת החבר על גבי טופס הרישום (במסגרתו נותן החבר בין היתר את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר), מהווה גם הסכמה לאפשר לחברות נוספות שבשליטת החברה (בהווה וכפי שיהיו בעתיד) לעשות שימוש בנתונים לצורכי משלוח דיוור ישיר ו/או פרסומים. 
  6. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע משלוח הדיוור ישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור החברה את הדיוור הישיר לחברי המועדון.  
  7.  בחתימתו על טופס הרישום נותן החבר את אישורו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסומים עשויים לכלול גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח החברה והוא נותן כאמור את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסומים כאמור.
  8. בחתימתו על טופס הרישום, מסכים החבר לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים תקנון זה, ומאשר, כי השימושים הנ"ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי  כלשהם. כמו כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של החברה וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או כל דין אחר.
  9. המצטרף רשאי לבטל את הסכמתו לקבל פרסומים ו/או להימחק מהמאגר בכל עת וללא תשלום, על ידי משלוח הודעה לכתובת: השרון 3, ת.ד 1080, קריית שדה התעופה, או בדוא"ל info@saar.com, ולחלופין באמצעות הסרה בלינק המצורף ל-SMS או לניוזלטר, ככל שיישלחו. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין בעניין משלוח הודעת סירוב לקבלת דברי פרסומת. חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שמחיקת פרטי התקשרות ממאגר המידע של החברה (להבדיל מהודעת סירוב לקבל דברי פרסומת) לא תאפשר לחברה לשלוח אליו הודעות ועדכונים בקשר עם מועדון הלקוחות, לרבות הודעות על פי דין; וכי במקרה כזה לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות נגד החברה ו/או מי מטעמה.
 6. ביטול החברות במועדון
  1. חבר מועדון יהא זכאי לפנות לחברה, בכתב או באמצעות רובריקת ביטול עסקה המופיעה באתר, ולבטל את הצטרפותו בכל עת. לעניין החזר תשלום דמי הצטרפות למועדון תשיב החברה לחבר המועדון את דמי ההצטרפות בסך 50 ₪, ובלבד שבקשת הביטול תועבר לחברה תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בהטבת ההצטרפות ו/או בהטבה כלשהי מהטבות ו/או הנחה המוענקים לחברי מועדון. מובהר, כי ביטול החברות במועדון לאחר 14 יום ממועד ההצטרפות לא תזכה את החבר בהשבת דמי ההצטרפות.
  2. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות במועדון לכל חבר לאלתר, לרבות אך לא רק במקרים הבאים: (א) חבר מועדון שמולו מנהלת החברה ו/או מטעמה הליכים משפטיים כלשהם; (ב) חבר מועדון שאמצעי התשלום שמסר לא כובד על ידי הבנקים, חברות אשראי וכיו"ב; (ג) חבר שעשה שימוש לרעה בחברותו במועדון.
 7. שונות
  1. חבר המועדון מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה על ידי חבר המועדון ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד שלישי כלשהן, על ידי חבר המועדון.
  2. כל התנהגות/פעולה של החברה לטובת חבר מועדון, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה, או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכויותיה ו/או על התחייבויות של חבר כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את החברה.
  3. מתן ההטבות השונות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה הינו בכפוף לפעילות התקינה שלמערכות התפעול והמחשוב של החברה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו, באופן זמני, מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל החברה לטיפול בהן בהקדם האפשרי ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כלשהן נגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן הטבות בתקופת קיום התקלות ועד להשלמת הטיפול בהן והשבת פעילות המועדון לסדרה. 
  4. החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, בכל עת, לרבות לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
  5. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות במועדון הלקוחות יהוו ראיות לכאורה לנכונות הפעולות.
  6. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
  7. הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו וכן בכל הקשור לחברות במועדון (להלן ביחד: "מחלוקת") - הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת למועדון הלקוחות/לתקנון זה תהא נתונה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
  8. מידע ופרטים נוספים, לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון, ניתן יהיה לקבל באמצעות פנייה  אלינו בדוא"ל info@saar.com או בטלפון 03-6557555.
  9. אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 

 יושם אל לב, כי ביום 03.05.2022, תוקן סעיפים 6.2, 6.3  לתקנון.