תקנון ותנאי מבצע

פריט שני ב50% הנחה על הפריטים המשתתפים

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל. כמו כן יובהר, תקנון זה יחול בנוסף לתנאי תקנון אתר האינטרנט של האתר.

"אתרי אינטרנט": אתר קולומביה בכתובת https://www.columbia.co.il/

"המבצע": פריט שני ב50% הנחה על הפריטים המשתתפים במבצע באתר ואשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

"משתתף/לקוח": כל לקוח העומד בתקנון זה בכל אחד מתנאי תקנון זה.

"תקופת המבצע: 29.04.2024 עד ליום 02.06.2024 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה.

"הפריטים המשתתפים במבצע": על מגוון הפריטים המוגדרים בקטגוריית "פריט שני ב50%" באתר.

"מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 500 יח'. 

 1. תנאי המבצע

 • באתר האינטרנט קולומביה. על הפריטים המשתתפים בלבד.

 • על הפרטים המשתתפים בקטגוריית "פריט שני ב50%" באתר בלבד.

להמחשה: שלושה פריטים משתתפים במבצע. מחירו של פריט 1 סך של 100 ₪, מחירו של פריט 2 סך של 200 ₪. מחירו של פריט 3 סל של 300 ₪. הזכות להטבת פריט שני ב50% תינתן על המוצר הזול מבין כולם ובהתאם לדוגמא על הפריט 1 שמחירו סך של 100 ₪.

 • יחושב לפי הזול מבין כלל המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח בעסקה.

 • ההנחה תחושב ממחיר צרכן מלא. ללא כפל מבצעים, הנחות, הטבות, הצטרפות ומועדונים.

 • מחיר המוצר(ים) באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בסניפים בין שזולים יותר ובין שיקרים יותר.

 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.

 •  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון או קוד.

 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.

 • לקוח המעוניין בקבלת המוצרים באמצעות שליח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות החברה כמופיע באתר), עלות המשלוח תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות.

 1. ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. אופן הודעה על ביטול עסקה ומלוא הפרטים כמפורט ברובריקה הייעודית ביטול עסקה באתר האינטרנט.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי החברה (להלן: "אי התאמה"), תגבה החברה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, וכן תשלום ששולם בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה ככל ונגבתה והכל בכפוף לתקנות ביטול עסקה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

 1. מדיניות החזרה והחלפה

כמופיע ברובריקת "מדיניות החזרות והחלפות שלא עקב פגם" באתר האינטרנט.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר ולא תינתן ללקוח ההטבה בשנית. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

 1. שונות

 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.

 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.

 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.

 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהות

  תקנון מבצע באתר Columbia

50% הנחה על הפריטים המשתתפים במבצע 

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, שרון 3, ת.ד. 1080 ק. שדה התעופה. טל' 03-6557555, דוא"ל: info@saar.com

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל. כמו כן יובהר, תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה.

"אתר אינטרנט": אתר קולומביה בכתובת https://www.columbia.co.il/

"משתתף/לקוח": כל משתמש באתר העומד בתנאי תקנון זה.

"המבצע": 50% הנחה על הפריטים המשתתפים במבצע והכל בתאם לתקנון זה.

"תקופת המבצע": מיום 31.05.2024 עד 20.06.2024 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

"הפריטים המשתתפים במבצע": על הפריטים מקטגוריית -> 50% SALE

"מלאי מינימום": מינימום פריטים שהוקצו 5 יח' מכל מוצר למכירה.

 1. תנאי המבצע

 • באתר האינטרנט קולומביה.

 • 50% הנחה על הפריטים המשתתפים במבצע.

 • ללא כפל מבצעים, הטבות ומועדונים.

 • לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען (בשונה מגיפטקארד-שובר מתנה עמו ניתן לעשות שימוש כאמצעי תשלום במבצע), תו קנייה, קופון או קוד.

 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.

 • החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 • לקוח המעוניין בקבלת המוצרים באמצעות שליח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות החברה כמופיע באתר), עלות המשלוח בסך 29 ₪ תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות.

 1.  ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. אופן הודעה על ביטול עסקה ומלוא הפרטים כמפורט ברובריקה הייעודית ביטול עסקה באתר האינטרנט.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי החברה (להלן: "אי התאמה"), תגבה החברה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

 1. מדיניות החזרה והחלפה

כמופיע ברובריקת "מדיניות החזרות והחלפות שלא עקב פגם" באתר האינטרנט.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר ולא תינתן ללקוח ההטבה בשנית. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

 1. שונות

 • כל המחירים, המבצעים, הנחות, הטבות, קופונים, המוצרים המופיעים באתר האינטרנט קולומביה תקפים לאתר האינטרנט קולומביה בלבד. 

 • המחירים באתרי האינטרנט של החברים עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה או באתרים אחרים של החברה, לרבות בין שני האתרים בין שזולים יותר ובין שיקרים יותר, וייתכנו מבצעים, לרבות מוצרים אשר משתתפים במבצע, אשר יתקיימו במסגרת מבצע בחנויות בלבד ולהיפך.

 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.

 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.

 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה בכתובת לעיל.

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.

 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 • נעלי טיולים Columbia Plateau במחיר מיוחד

 • הגדרות

 • בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

  החברה“: סער א.ת. יזמות ומסחר בע”מ, ח.פ 512072828, שרון 3, ת.ד. 1080 ק. שדה התעופה. טל’ 03-6557555, דוא”ל: info@saar.com

  התקנון“: תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל. כמו כן יובהר, תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה.

  “אתר אינטרנט”: אתר קולומביה בכתובת https://www.columbia.co.il/

  “משתתף/לקוח”: כל משתמש באתר העומד בתנאי תקנון זה.

  “המבצע”: נעלי טיולים לגברים Plateau Waterproof  ו נעלי טיולים לגברים Plateau Waterproof בסך של 199.90 ₪ במקום סך של 499.90 ₪.

  תקופת המבצע“: מיום 30.5.2024 עד 03.06.2024 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

  מלאי מינימום“: מינימום פריטים שהוקצו לכל מבצע 200 יח’.

 • תנאי המבצע

 • באתר האינטרנט קולומביה.

 • ההנחה תחושב ממחיר צרכן מלא. ללא כפל מבצעים, הטבות ומועדונים.

 • צבע ומידה הפריט בכפוף למלאי הזמין.

 • לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען (בשונה מגיפטקארד-שובר מתנה עמו ניתן לעשות שימוש כאמצעי תשלום במבצע), תו קנייה, קופון או קוד.

 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.

 • החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 • לקוח המעוניין בקבלת המוצרים באמצעות שליח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (קנייה מעל 299 ₪ בכפוף למדיניות החברה כמופיע באתר), דמי המשלוח יתווספו לסכום המוצר(ים) בסל הקניות.

 • ביטול עסקה

 • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. אופן הודעה על ביטול עסקה ומלוא הפרטים ברובריקה הייעודית ביטול עסקה באתר האינטרנט.

 • מדיניות החזרה והחלפה

 • כמופיע ברובריקת “מדיניות החזרות והחלפות שלא עקב פגם” באתר האינטרנט.

 • שונות

 • כל המחירים, המבצעים, הנחות, הטבות, קופונים, המוצרים המופיעים באתר האינטרנט קולומביה תקפים לאתר האינטרנט קולומביה בלבד.

 • המחירים באתרי האינטרנט של החברים עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה או באתרים אחרים של החברה, לרבות בין שני האתרים בין שזולים יותר ובין שיקרים יותר, וייתכנו מבצעים, לרבות מוצרים אשר משתתפים במבצע, אשר יתקיימו במסגרת מבצע בחנויות בלבד ולהיפך.

 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.

 • החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.

 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה בכתובת לעיל.

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.

 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

תקנון מבצע שבועות באתר Columbia

20% הנחה על פריטים נבחרים באתר

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, שרון 3, ת.ד. 1080 ק. שדה התעופה. טל' 03-6557555, דוא"ל: info@saar.com

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל. כמו כן יובהר, תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה.

"אתר אינטרנט": אתר קולומביה-Columbia בכתובת www.columbia.co.il

"משתתף/לקוח": כל משתמש באתר העומד בתנאי תקנון זה.

"המבצע": 20% הנחה על פריטים נבחרים באתר והכל בהתאם לתקנון זה.

"תקופת המבצע": מיום 02.6.2024 עד 30.6.2024 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

"הפריטים המשתתפים במבצע": על מגוון הפריטים מקולקציית הקיץ והקמפינג בקטגוריית "מבצע שבועות 20%"> תווית "20% OFF".

"מלאי מינימום": מינימום פריטים שהוקצו 500 יח' מכל מוצר למכירה.  

 1. תנאי המבצע

 • באתר האינטרנט אתר קולומביה.

 • הנחה על הפריטים המשתתפים בלבד.

 • ההנחה תחושב ממחיר צרכן מלא. ללא כפל מבצעים, הטבות ומועדונים.

 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.

 • לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען (בשונה מגיפטקארד-שובר מתנה עמו ניתן לעשות שימוש כאמצעי תשלום במבצע), תו קנייה, קופון או קוד.

 • יחושב לפי הזול מבין כלל הפריטים שיירכשו על ידי הלקוח בעסקה.

 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.

 • לקוח המעוניין בקבלת המוצרים באמצעות שליח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות החברה כמופיע באתר), עלות המשלוח בסך 29 ₪ תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות.

 1. ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. אופן הודעה על ביטול עסקה ומלוא הפרטים כמפורט ברובריקה הייעודית ביטול עסקה באתר האינטרנט. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי החברה (להלן: "אי התאמה"), תגבה החברה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר. דמי ביטול כוללים בחובם גם הוצאות משלוח, אריזה וכל הוצאה והתחייבות אחרת של החברה בשל התקשרותה בעסקה או בשל ביטולה.

 1. מדיניות החזרה והחלפה

כמופיע ברובריקת "מדיניות החזרות והחלפות שלא עקב פגם" באתר האינטרנט.
**

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר ולא תינתן ללקוח ההטבה בשנית. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

 1. שונות

 • כל המחירים, המבצעים, הנחות, הטבות, קופונים, המוצרים המופיעים באתר האינטרנט קולומביה תקפים לאתר האינטרנט קולומביה בלבד. 

 • המחירים באתרי האינטרנט של החברים עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה או באתרים אחרים של החברה, לרבות בין שני האתרים בין שזולים יותר ובין שיקרים יותר, וייתכנו מבצעים, לרבות מוצרים אשר משתתפים במבצע, אשר יתקיימו במסגרת מבצע בחנויות בלבד ולהיפך.  

 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.

 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.

 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה בכתובת לעיל.

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.

 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה.

תקנון; תנאי שימוש והשתתפות בפעילות שבועות

בעמוד האינסטגרם Columbia ישראל

 1. כללי
  1. סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ מכריזה בזאת על עריכת פעילות בשם "פעילות שבועות" בעמוד האינסטגרם של החברה; פעילות אשר תזכה את הזוכים בה בפרס כהגדרתו להלן, הכל בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות בתקנון זה על כל חלקיו (להלן: "הפעילות" ו/או "התחרות").
  2. המשתתף כהגדרתו להלן, מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה. השתתפות בפעילות מעידה על הסכמתו המלאה והחופשית של המשתתף להשתתף בפעילות בהתאם להוראות תקנון זה.
  3. הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו.
  4. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן התקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
 2. הגדרות
  1. "עורכת הפעילות" ו/או "החברה" סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, מרח' שרון 3, ת.ד 1080, קריית שדה התעופה וזו שמפעילה את דף האינסטגרם, כהגדרתו להלן.
  2. "דף אינסטגרם" – עמוד אינסטגרם של עורכת הפעילות, להלן בכתובת:

https://www.instagram.com/columbiasportswear_il/

  1. "הפעילות" – תחרות במסגרתה יתבקש המשתתף לבצע את כל השלבים הבאים:
   1. עקוב אחרי העמוד של קולומביה באינסטגרם;
   2. שתף את Reels הפעילות אצלכם בסטורי עם תיוג שלנו;
   3. כתוב לנו בתגובה הצעה למסלול טיול מושלם שאנחנו חייבים לבקר בו;
   4. תייגו 3 חברים בתגובה ל-Reels שלנו;

התגובה המקורית ביותר תזכה את המשתתף בחולצה ומכנסיים מהלוקים שהופיעו ב-Reels מאיתנו! מומלץ לשתף את הפוסט בסטורי כדי להגדיל את הסיכוי לזכות בפרס.

  1. "תקופת הפעילות" הפעילות בכללותה תתקיים מיום 05.06.2024 לאחר ובכפוף לפרסום אודות תחילת הפעילות בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות ועד ליום 09.6.2024 בשעה 15:00. יובהר, החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות כל עת, כולה או חלקה, לקצרה או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא מתן הודעה מראש.
  2. "משתתף" כפי שמוגדר בסעיף 3 לתקנון.
  3. "הזוכה" – זוכה אחד בהתאם לפעילות כמוגדר לעיל ובתנאי שעומד בכל תנאי הפעילות כאמור בתקנון זה המזכה אותו  בפרס.
  4. "הפרס" – במסגרת הפעילות יוענק למשתתף אשר יימצא כעונה בצורה הטובה ביותר למטרת הפעילות, את הפרס שלהלן: חולצה ו-מכנסיים (סה"כ שני פריטים) מהמבחר כמופיע בטבלת המק"טים המצורפת לתקנון זה כחלק בלתי נפרד הימנו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. יובהר, הזכייה הינה חד פעמית, משתתף שזכה בפרס אחד לא יוכל לזכות שוב בתחרות.
 1. זכאות השתתפות

כל אדם אשר עונה על התנאים המצטברים כדלקמן:

  1. אדם פרטי;
  2. בגיר כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962;
  3. אזרח או תושב ישראל;
  4. בעל פרופיל אישי, פעיל, קבוע ומאומת על פי כללי אינסטגרם;
  5. אינו עובד החברה, לרבות בני משפחה מדרגה ראשונה ו/או משווק מורשה של מוצרי החברה ו/או מי מטעמו.

 1. בחירת זוכה
  1. ביום האחרון לתחרות בשעה 16:00, תבחר החברה זוכה בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: "הזוכה"), והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מבלי שתידרש לנמק את החלטתה. החלטה זו תהא סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
  2. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם הזכייה של הזוכה בתחרות.
 2. קבלת הפרס; התנאים למימושו והגבלות
  1. שמות הזוכים יתפרסמו בעמוד האינסטגרם של החברה. כמו כן, החברה תשלח לזוכה הודעה פרטית באינסטגרם ובה הודעה על זכייתו בפרס (להלן: ההודעה"). יובהר, החברה תבצע שלושה (3) ניסיונות ליצירת קשר עם כל זוכה בפרס באמצעות שליחת הודעה כאמור וזאת במשך ארבעה (4) ימים לאחר הזכייה. הניסיונות יתפרסו באופן סביר בין השעות 17:00-9:00. לא יבוצעו ניסיונות במהלך יום השבת וימי חג.
  2. במידה שהזוכה לא ייצור קשר כאמור, או במידה שמסיבה כלשהי תישלל זכייתו של הזוכה, יועבר הפרס למשתתף חדש שעומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ואשר יבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
  3. קבלת הפרס כפופה להצגת תעודת מזהה והכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של החברה לפיו הזוכה קיבל את הפרס. הזוכה בפרס יחתום על אישור קבלתו. חתימת הזוכה בפרס על אישור קבלת הפרס מהווה אישור סופי למילוי כל התחייבויות החברה כלפי הזוכה בפרס, והזוכה פוטר בזה את החברה ו/או מי מטעמה מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור במימוש הפרס. חובת החברה ו/או מי מטעמה על הפעילות מתמצה בהענקת הפרס כהגדרתו בתקנון זה לזוכה, בכפוף להוראות התקנון זה.
  4. רישומי החברה בקשר לזכייה בפרס, לרבות ההודעה שנשלחה לזוכה כאמור לעיל ו/או הפרטים שנמסרו על ידי המשתתף, ובכלל זה מספר הטלפון, כתובת דוא"ל יהוו ראיה חלוטה לאמור בהם.
  5. ידוע לזוכה והוא מסכים כי החברה רשאית לעשות שימוש בשמו, פרטיו ותמונתו (להלן: "פרטי הזוכה בפרס") לצורכי פרסום וקידום מכירות באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה, ללא כל תשלום, בכל אמצעי המדיה הכתובה ו/או האלקטרונית. מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לצלם ו/או לפרסם כלל את פרטי הזוכה בפרס במדיות שצוינו לעיל.
  6. במקרה בו הזוכה לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הזכייה בכל מקרה בו יסתבר כי המשתתף השיג את הזכייה בדרכי רמייה ו/או הפר איזו הוראה מהוראות תקנון זה ו/או פעל באמצעים שאינם כשרים וראויים גם אם היה זוכה אף ללא המעשה לעיל ו/או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
  8. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, אם יידרש לכך על פי הדין בקשר עם הזכייה או הפרס תהא באחריות הזוכה בפרס ועל חשבונו בלבד. החברה תהיה רשאית לנכות מס במקור או להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכים ו/או ניכוי מס במקור.
  9. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להסבה או מכירה או העברה או המרה בשווי ערך אחר או בכל  דרך אחרת.
  10. לא תינתן אחריות על הפרס. לא תינתן כל תמורה ו/או פיצוי במקרה של אובדן או גניבת הפרס.
 3. ויתור ופטור מאחריות; קניין רוחני
  1. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, בין בכתב ובין בעל פה /או בכל אמצעי פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  2. המשתתף בפעילות מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את החברה, עובדיה או כל מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לפרס, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי כל משתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכח עליון, מלחמה, שביתה, אפידמיה, התקפת סייבר, קבצים הרסניים, וירוסים, שיבושים, מעשי טרור, או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת החברה במישרין ו/או בעקיפין לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל או לשנות חלקים בפעילות על פי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט במקרה בו, אך לא רק, יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, הפרעה או מניעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת להשתתף ו/או מכל סיבה מהותית אחרת.
  5. החברה תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  6. החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים, וכן כל פגיעה בפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או כל דין, לרבות בקשר עם העלאת פרטי המשתתפים ופרסום פרטיהם. האחריות כולה חלה על המשתתפים בפעילות באופן בלעדי ומוחלט. כמו כן, כל הזכויות בקשר עם הפעילות, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי והמוחלט לחברה והחברה תהיה רשאית לעשות בתכנים אלו שימוש בכל דרך שתראה לנכון.
  7. המשתתף מצהיר ומסכים כי יהיה עליו לשפות ו/או לפצות את החברה מייד עם קבלת פנייתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו.
 4. שונות
  1. הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לעניין תקנון זה (להלן: "מחלוקת"), תהיה אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.
  2. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, החברה תהא רשאית לשנות, מעת לעת את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את המשתתפים לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהיה זה המצוי במשרדי החברה כאמור לעיל ובדף האינסטגרם של החברה, לרבות בקישור אל דף נחיתה, לפי העניין.
  3. מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על מבקר ו/או גולש בדף הפעילות.
  4. למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ואינה תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש"ז-1977.
  5. התחרות אינה בחסות ו/או בעידוד ו/או מימון ו/או בניהול חברת אינסטגרם ו/או מי מטעמה. כמו כן, חברת אינסטגרם אינה צד בתחרות והיא משוחררת מכל אחריות משפטית.

רשימת פריטים

שם מוצר

מק"ט

North Cascades Cropped Tee

1930053

Boundless Trek Cargo Pant

2073011

Konos TRS W

2081121

Holly Hideaway Breezy Top

2073231

Holly Hideaway Breezy Short

2073261

Pine Mountain Bucket Hat

1714881

Thrive Revive W

2027281

Boundless Trek Cargo Pant

2073011

Leslie Falls S/S

2033331

Trailstorm Ascend Mid WP

2044351

Columbia Hike Shorts W Black

1991831010

Pine Mountain Bucket Hat

1714881

Explorers Canyon Back S/S T

2036451

Globetrot Sandal W

2068371

Columbia Hike Pant

2012551

Drainmaker XTR W

2062521

North Cascades Graphic T

2036591

Painted Peak 1/2 Tight

2076061

Bora Bora Retro Booney

2077381

Thrive Revive W

2027281

Landroamer Cargo Pant

2076041

Landroamer Ripstop S/S

2072701

Newton Ridge Plus II Waterproof

1594731

Landroamer Cargo Short

2076031

Bora Bora

1447091

Tech Trail Crew Neck II

2074581

Thrive Revive

2027291

Titan Pass Pant M

1886451

Summit Valley Woven S/S

2071951

Konos TRS M

2079321

Thrive Revive

2027291

Silver Ridge Utility Lite Plaid L\S

2012941

Columbia Mesh

1495921

Path Lake Graphic T II

1934814