• תקנון מבצע

   מבצע סנדלי ילדים

 • הגדרות

המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע. החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. לפרטים נוספים ראה רובריקת "ביטול עסקה" באתר החברה.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוסף(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהיה הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

שונות ביטול עסקה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד. בחנויות החברה ובאתר האינטרנט קולומביה. סנדלי ילדים מק"טים: (1594631, 1594632). ההנחה תחושב ממחיר צרכן מלא. ללא כפל מבצעים, הטבות הצטרפות ומועדונים. מוגבל למקסימום שני מימושים בעסקה אחת. לא כולל פריטי עודפים. לא לרכישת כרטיס גיפטקארד. על הזול ביניהם.  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון. לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

"חנויות החברה": חנויות רשתות Columbia ,Outsiders ו-"שבילים" בישראל המופיעים ברשימת החנויות באתר  האינטרנט. לא כולל חנויות ופריטי עודפים.

אתר האינטרנט": אתר האינטרנט קולומביה שכתובתו:  www.columbia.co.il

"המבצע": זוג אחד של סנדלי ילדים מבין המק"טים הבאים: 1594631 או 1594632 בסך של 159.9 ₪ או שני זוגות סנדלי ילדים מהמק"טים הבאים: 1594631 או 1594632 בסך של 299.9 ₪.

"משתתף/לקוח": חבר מועדון, או מצטרף חדש למועדון ואשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה.

"תקופת המבצע": מיום 08.5.2022 עד 31.5.2022 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

"הפריטים המשתתפים במבצע": סנדלי ילדים מק"ט (1594631, 1594632).

"מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 500 יח' בחנויות.  150 יח' באתר.

"תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 אתר קולומביה FLASH SALE

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

אתר האינטרנט": אתר האינטרנט קולומביה שכתובתו:  www.columbia.co.il

"המבצע": נעליים Crestwood Waterproof W (מק"ט 1765411) בסך של 299.90 ₪  במקום סך של 429.90 ₪.

"משתתף/לקוח": כל גולש באתר האינטרנט אשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה ותקנון אתר האינטרנט. 

"תקופת המבצע": מיום 26.5.2022 עד 29.5.2022 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

"הפריט המשתתפים במבצע": נעליים Crestwood Waterproof W (מק"ט 1765411)

"מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 60 יח'.

"תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 1. תנאי המבצע
 • באתר האינטרנט קולומביה.
 • נעליים Crestwood Waterproof W (מק"ט 1765411) בסך של 299.90 ₪  במקום סך של 429.90 ₪.
 • מוגבל למימוש אחד בעסקה אחת.
 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.
 • ללא כפל מבצעים, הטבות הצטרפות ומועדונים.
 •  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריט שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 • ככל שהלקוח מעוניין בקבלת המוצרים עם משלוח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות משלוחים של החברה כמפורט באתר), כי אז עלות המשלוח תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות.
 1. ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. לפרטים נוספים ראה רובריקת "ביטול עסקה" באתר החברה.

מדיניות החזרה והחלפה - כמופיע באתר החברה ברובריקת "החזרות והחלפות" לעניין עסקת מכר מרחוק.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

 1. שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 

תקנון ותנאי מבצע

פריט שני ב50% על הפריטים המשתתפים באתר קולומביה

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

"אתר האינטרנט": אתר האינטרנט קולומביה שכתובתו:  www.columbia.co.il

"המבצע": פריט שני ב50% על מגוון הפריטים המשתתפים במבצע אשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

"משתתף/לקוח": חבר מועדון, או מצטרף חדש למועדון החברה ועמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה.

"תקופת המבצע: 25.5.2022 עד ליום 26.6.2022 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה.

"הפריטים המשתתפים במבצע": על הפריטים המוגדרים בהתאם למק"טים המופיעים בנספח 1 לתקנון.

"מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 500 יח'. 

"תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 1. תנאי המבצע
 • לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד.
 • מבצע פריט שני ב50% על מגוון הפריטים המשתתפים במבצע.
 • המבצע חל על הפריטים המוגדרים בנספח 1.
 • הזול מבין כלל המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח בעסקה.
 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.
 • ללא כפל מבצעים, הטבות, הנחות.
 • לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 • ככל שהלקוח מעוניין בקבלת המוצרים באמצעות משלוח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות החברה כמופיע באתר), עלות המשלוח תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות.
 1. ביטול עסקה ו-מדיניות החזרה והחלפה:

ביטול עסקה - בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, והכל כמופיע באתר החברה ברובריקת "ביטול עסקה" לעניין עסקת מכר מרחוק.

מדיניות החזרה והחלפה - כמופיע באתר החברה ברובריקת "החזרות והחלפות" לעניין עסקת מכר מרחוק.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

 1. שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 

נספח 1

מק"ט

תאור מוצר

1680051

CSC BASIC LOGO S/S

1680054

CSC BASIC LOGO S/S MX

1772058

UTILIZER POLO 3

1931161

M SUN TREK S/S T M

1931171

M SUN TREK S/S GR T

1931751

SUN TREK SS GRAPHIC T

1934001

BLUEBIRD DAY RLX CREW

1934591

DAISY DAYS SS GR T

1934811

PATH LAKE GRPH T II

1934831

BLUFF MESA GRPH T II

1990441

ZERO ICE CC POLO

1990601

SUN TREK V-NECK S/S M

1992071

COL TREK SS T

1992081

NORTH CASCADES T

1992121

W BREAK IT DOWN SS T

2001931

M BREAK IT DOWN SS T M

תקנון מבצע

 אתר קולומביה FLASH SALE  - נעלי טיולים קולומביה

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

אתר האינטרנט": אתר האינטרנט קולומביה שכתובתו:  www.columbia.co.il

"המבצע": נעליים Newton Ridge Plus II Waterproof (מק"ט 1594731) בסך של 419.90 ₪  במקום סך של 689.90 ₪.

"משתתף/לקוח": כל גולש באתר האינטרנט אשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה ותקנון אתר האינטרנט. 

"תקופת המבצע": מיום 07.6.2022 עד 12.6.2022 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

"הפריט המשתתפים במבצע": נעליים Newton Ridge Plus II Waterproof (מק"ט 1594731).

"מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 90 יח'.

"תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 1. תנאי המבצע
 • באתר האינטרנט קולומביה.
 • נעליים C נעליים Newton Ridge Plus II Waterproof (מק"ט 1594731) בסך של 419.90 ₪  במקום סך של 689.90 ₪.
 • מוגבל למימוש אחד בעסקה אחת.  
 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.
 • ללא כפל מבצעים, הטבות הצטרפות ומועדונים.
 •  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריט שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 • משלוח ללא עלות (בהתאם למדיניות משלוחים של החברה כמפורט באתר).
 1. ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. לפרטים נוספים ראה רובריקת "ביטול עסקה" באתר החברה.

מדיניות החזרה והחלפה - כמופיע באתר החברה ברובריקת "החזרות והחלפות" לעניין עסקת מכר מרחוק.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

 1. שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 

תקנון מבצע

 אתר קולומביה FLASH SALE  - נעלי טיולים קולומביה

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

אתר האינטרנט": אתר האינטרנט קולומביה שכתובתו:  www.columbia.co.il

"המבצע": נעליים Newton Ridge Plus II Waterproof (מק"ט 1594731) בסך של 419.90 ₪  במקום סך של 689.90 ₪.

"משתתף/לקוח": כל גולש באתר האינטרנט אשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה ותקנון אתר האינטרנט. 

"תקופת המבצע": מיום 07.6.2022 עד 12.6.2022 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

"הפריט המשתתפים במבצע": נעליים Newton Ridge Plus II Waterproof (מק"ט 1594731).

"מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 90 יח'.

"תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 1. תנאי המבצע
 • באתר האינטרנט קולומביה.
 • נעליים C נעליים Newton Ridge Plus II Waterproof (מק"ט 1594731) בסך של 419.90 ₪  במקום סך של 689.90 ₪.
 • מוגבל למימוש אחד בעסקה אחת.  
 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.
 • ללא כפל מבצעים, הטבות הצטרפות ומועדונים.
 •  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריט שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 • משלוח ללא עלות (בהתאם למדיניות משלוחים של החברה כמפורט באתר).
 1. ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. לפרטים נוספים ראה רובריקת "ביטול עסקה" באתר החברה.

מדיניות החזרה והחלפה - כמופיע באתר החברה ברובריקת "החזרות והחלפות" לעניין עסקת מכר מרחוק.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

 1. שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 
 • תקנון מבצע

   אתר קולומביה - חולצות Zero Rules Long Sleeve

 • הגדרות
 • בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

  "החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

  "התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

  אתר האינטרנט": אתר האינטרנט קולומביה שכתובתו:  www.columbia.co.il

  "המבצע": שתי חולצות Zero Rules Long Sleeve (מק"ט 1533282) בסך של 319.9 ₪ במקום סך של 459.8 ₪.

  "משתתף/לקוח": כל גולש באתר האינטרנט אשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה ותקנון אתר האינטרנט.   

  "תקופת המבצע": מיום 09.6.2022 עד 13.6.2022 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

  "הפריט המשתתפים במבצע": חולצה Zero Rules Long Sleeve (מק"ט 1533282)

  "מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 70 יח'.

  "תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 • תנאי המבצע
 • באתר האינטרנט קולומביה.
 • שתי חולצות Zero Rules Long Sleeve (מק"ט 1533282) בסך של 299.90 ₪  במקום סך של 429.90 ₪.
 • מוגבל למימוש אחד בעסקה אחת.
 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.
 • ללא כפל מבצעים, הטבות הצטרפות ומועדונים.
 •  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריט שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 • ככל שהלקוח מעוניין בקבלת המוצרים עם משלוח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות משלוחים של החברה כמפורט באתר), כי אז עלות המשלוח תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות.
 • ביטול עסקה
 • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. לפרטים נוספים ראה רובריקת "ביטול עסקה" באתר החברה.

  מדיניות החזרה והחלפה - כמופיע באתר החברה ברובריקת "החזרות והחלפות" לעניין עסקת מכר מרחוק.

  יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

 • שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.
 • תקנון מבצע

   15% הנחה על הפריטים בקטגוריית ציוד באתר קולומביה

 • הגדרות
 • בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

  "החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

  "התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

  אתר האינטרנט": אתר האינטרנט קולומביה שכתובתו:  www.columbia.co.il

  "המבצע":  15% הנחה על מגוון הפריטים בקטגוריית ציוד באתר קולומביה.

  "משתתף/לקוח": כל גולש באתר האינטרנט אשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה ותקנון אתר האינטרנט.   

  "תקופת המבצע": מיום 09.6.2022 עד 16.6.2022 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

  "הפריט המשתתפים במבצע": מגוון הפריטים מקטגוריית ציוד בהתאם ללינק המצורף https://did.li/v8Rw5

  "מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 200 יח'. מתוך 100 בהנחה מקסימלית.

  "תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 • תנאי המבצע
 • באתר האינטרנט קולומביה.
 • 15% הנחה על מגוון הפריטים מקטגורית הציוד באתר. משמעות המבצע מתן הנחה אפקטיבית בשיעור של 15% על סכום הרכישה של מוצרים למעט ביחס לרכישת מוצרים שאינם משתתפים במבצע.
 • ללא כפל מבצעים, הטבות הצטרפות ומועדונים.
 •  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריט שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.
 • ככל שהלקוח מעוניין בקבלת המוצרים עם משלוח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות משלוחים של החברה כמפורט באתר), כי אז עלות המשלוח תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות.
 • ביטול עסקה
 • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. לפרטים נוספים ראה רובריקת "ביטול עסקה" באתר החברה.

  מדיניות החזרה והחלפה - כמופיע באתר החברה ברובריקת "החזרות והחלפות" לעניין עסקת מכר מרחוק.

  יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

 • שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 
 • תקנון מבצע MId Season Sale

  30%/40% הנחה על הפריטים המשתתפים

 • הגדרות
 • בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

  "החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

  "התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

  אתרי האינטרנט": אתרי האינטרנט קולומביה ו-אוטסיידרס שכתובתם:  www.columbia.co.ilו- www.outsiders.co.il

  "המבצע": 30%/40% הנחה על הפריטים המשתתפים במבצע.

  "משתתף/לקוח": כל גולש באתר האינטרנט אשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה ותקנון אתר האינטרנט.   

  "תקופת המבצע": מיום 13.06.2022 עד 16.7.2022 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

  "הפריט המשתתפים במבצע": מגוון הפריטים המוגדרים באתר והמשתתפים במבצע זה.

  "מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 500 יח'.

  "תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 • תנאי המבצע
 • באתר האינטרנט קולומביה ואוטסיידרס.
 • 30%/40% הנחה על מגוון הפריטים המוגדרים באתר והמשתתפים במבצע זה.
 • ללא כפל מבצעים, הטבות הצטרפות ומועדונים.
 •  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריט שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.
 • ככל שהלקוח מעוניין בקבלת המוצרים עם משלוח וסכום המוצרים בסל הקניות לא מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות משלוחים של החברה כמפורט באתר), עלות המשלוח תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות.
 • ביטול עסקה
 • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. לפרטים נוספים ראה רובריקת "ביטול עסקה" באתר החברה.

  מדיניות החזרה והחלפה - כמופיע באתר החברה ברובריקת "החזרות והחלפות" לעניין עסקת מכר מרחוק.

  יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

 • שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.