תקנון ותנאי מבצע

פריט שני ב50% הנחה על הפריטים המשתתפים

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל. כמו כן יובהר, תקנון זה יחול בנוסף לתנאי תקנון אתר האינטרנט של האתר.

"אתרי אינטרנט": אתר קולומביה בכתובת https://www.columbia.co.il/

"המבצע": פריט שני ב50% הנחה על הפריטים המשתתפים במבצע באתר ואשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

"משתתף/לקוח": כל לקוח העומד בתקנון זה בכל אחד מתנאי תקנון זה.

"תקופת המבצע: 07.02.2024 עד ליום 08.03.2024 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה.

"הפריטים המשתתפים במבצע": על מגוון הפריטים המוגדרים בקטגוריית "פריט שני ב50%" באתר.

"מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 500 יח'. 

 1. תנאי המבצע
 • באתר האינטרנט קולומביה. על הפריטים המשתתפים בלבד.
 • על הפרטים המשתתפים בקטגוריית "פריט שני ב50%" באתר בלבד.

להמחשה: שלושה פריטים משתתפים במבצע. מחירו של פריט 1 סך של 100 ₪, מחירו של פריט 2 סך של 200 ₪. מחירו של פריט 3 סל של 300 ₪. הזכות להטבת פריט שני ב50% תינתן על המוצר הזול מבין כולם ובהתאם לדוגמא על הפריט 1 שמחירו סך של 100 ₪.

 • יחושב לפי הזול מבין כלל המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח בעסקה.
 • ההנחה תחושב ממחיר צרכן מלא. ללא כפל מבצעים, הנחות, הטבות, הצטרפות ומועדונים.
 • מחיר המוצר(ים) באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בסניפים בין שזולים יותר ובין שיקרים יותר.
 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.
 •  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון או קוד.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 • לקוח המעוניין בקבלת המוצרים באמצעות שליח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות החברה כמופיע באתר), עלות המשלוח תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות.

 1. ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. אופן הודעה על ביטול עסקה ומלוא הפרטים כמפורט ברובריקה הייעודית ביטול עסקה באתר האינטרנט.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי החברה (להלן: "אי התאמה"), תגבה החברה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, וכן תשלום ששולם בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה ככל ונגבתה והכל בכפוף לתקנות ביטול עסקה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

 1. מדיניות החזרה והחלפה

כמופיע ברובריקת "מדיניות החזרות והחלפות שלא עקב פגם" באתר האינטרנט.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר ולא תינתן ללקוח ההטבה בשנית. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

 1. שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהות

  תקנון מבצע באתר Columbia

30% הנחה על הפריטים המשתתפים במבצע

בקניית 2 פריטים ומעלה

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, שרון 3, ת.ד. 1080 ק. שדה התעופה. טל' 03-6557555, דוא"ל: info@saar.com

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל. כמו כן יובהר, תקנון זה יחול בנוסף לתקנון ולתנאי השימוש של אתר החברה.

"אתר אינטרנט": אתר Columbia בכתובת https://www.columbia.co.il/

"משתתף/לקוח": כל משתמש באתר העומד בתנאי תקנון זה.

"המבצע": 30% הנחה על הפריטים המשתתפים במבצע בקניית 2 פריטים והכל בתאם לתקנון זה.

"תקופת המבצע": מיום 31.01.2024 עד 21.02.2024 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

"הפריטים המשתתפים במבצע": על הפריטים המופיעים בקטגוריית Winter Collection  ומסומנים בתווית

" 30% הנחה בקניית 2 פריטים ומעלה"

"מלאי מינימום": מינימום פריטים שהוקצו 5 יח' מכל מוצר למכירה.

 1. תנאי המבצע
 • באתר האינטרנט קולומביה.
 • 30% הנחה על הפריטים המשתתפים במבצע.
 • בקניית 2 פריטים ומעלה.
 • ללא כפל מבצעים, הטבות ומועדונים.
 • לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען (בשונה מגיפטקארד-שובר מתנה עמו ניתן לעשות שימוש כאמצעי תשלום במבצע), תו קנייה, קופון או קוד.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 • החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 • לקוח המעוניין בקבלת המוצרים באמצעות שליח וסכום המוצרים בסל הקניות אינו מקנה קבלת משלוח חינם (בכפוף למדיניות החברה כמופיע באתר), עלות המשלוח בסך 29 ₪ תתווסף לסכום המוצרים בסל הקניות.
 1.  ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. אופן הודעה על ביטול עסקה ומלוא הפרטים כמפורט ברובריקה הייעודית ביטול עסקה באתר האינטרנט.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי החברה (להלן: "אי התאמה"), תגבה החברה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

 1. מדיניות החזרה והחלפה

כמופיע ברובריקת "מדיניות החזרות והחלפות שלא עקב פגם" באתר האינטרנט.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר ולא תינתן ללקוח ההטבה בשנית. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין המוצר.

 1. שונות
 • כל המחירים, המבצעים, הנחות, הטבות, קופונים, המוצרים המופיעים באתר האינטרנט קולומביה תקפים לאתר האינטרנט קולומביה בלבד. 
 • המחירים באתרי האינטרנט של החברים עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה או באתרים אחרים של החברה, לרבות בין שני האתרים בין שזולים יותר ובין שיקרים יותר, וייתכנו מבצעים, לרבות מוצרים אשר משתתפים במבצע, אשר יתקיימו במסגרת מבצע בחנויות בלבד ולהיפך.
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה בכתובת לעיל.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

         תקנון; תנאי שימוש והשתתפות בפעילות יום Valentine's Day - יום ולנטיין

אינסטגרם Columbia

 1.   כללי
  1. סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ מכריזה בזאת על עריכת פעילות בשם "יום ולנטיין" Valentine's Day בעמוד האינסטגרם של קולומביה; פעילות אשר תזכה את הזוכים בה בפרסים כהגדרתם להלן, הכל בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות בתקנון זה על כל חלקיו (להלן: "הפעילות" ו/או "התחרות"). 
  2. המשתתף כהגדרתו להלן, מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה. השתתפות בפעילות מעידה על הסכמתו המלאה והחופשית של המשתתף להשתתף בפעילות בהתאם להוראות תקנון זה.
  3. הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו.
  4. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לכל המגדרים כאחד באופן שווה.
 2.   הגדרות
  1. "עורכת הפעילות" ו/או "החברה" – סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, מרח' השרון 3, ת.ד 1080, קריית שדה התעופה וזו שמפעילה את דף האינסטגרם, כהגדרתו להלן.
  2. "דף אינסטגרם" – עמוד אינסטגרם של עורכת הפעילות, להלן בכתובת:

https://www.instagram.com/columbiasportswear_il

  1. "הפעילות" – תחרות במסגרתה יתבקש המשתתף לבצע את כל השלבים הבאים:
   1. עקוב אחרי עמוד האינסטגרם של קולומביה;
   2. העלה תמונה לסטורי האישי שכולל פריט לבוש תואם בין בני הזוג;
   3. כתוב את המשפט הבא בסטורי "גם אנחנו משתתפים בפעילות ולנטיין של @ columbiasportswear_il " (תייג את העמוד של  קולומביה בסטורי);
   4. תייג 3 חברים נוספים בפוסט.
  2. "תקופת הפעילות" הפעילות בכללותה תתקיים מיום 08.02.2024 לאחר ובכפוף לפרסום אודות תחילת הפעילות בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות ועד ליום 15.02.2024 בשעה 15:00. יובהר, החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות כל עת, כולה או חלקה, לקצרה או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא מתן הודעה מראש.
  3.  "משתתף" – כפי שמוגדר בסעיף 3 לתקנון.
  4. "הזוכה" – זוכה אחד בהתאם לפעילות כמוגדר לעיל ובתנאי שעומד בכל תנאי הפעילות כאמור בתקנון זה המזכה אותו בפרס.  
  5. "הפרס" במסגרת הפעילות יוענק למשתתף אחד (לא זוג) אשר יימצא כעונה בצורה הטובה ביותר למטרת הפעילות, את הפרס שלהלן:

סט זוגי לגבר/אישה (סט=2 פריטים לזוכה של מותג קולומביה) בהתאם למק"טים להלן:

מותג Columbia

מק"ט: 1516251 Cascade Ridge II SoftShell

מק"ט: 1864712 Kruser Ridge II Plush Softshell

מק"ט: 1875902 Delta Ridge

מק"ט: 1875921 Delta Ridge W

מק"ט: 2050931  Pike Lake II Hooded

מק"ט: 2051361 Pike Lake II Cropped

**לא ניתן לערבב פריטים ממותגים שונים. **בהתאם לדגם, מידה, צבע שזמינים במלאי האתר. יובהר, הזכייה הינה חד פעמית, משתתף שזכה בפרס אחד לא יוכל לזכות שוב בפעילות.

 1. זכאות השתתפות

משתתף אשר עונים על התנאים המצטברים כדלקמן:

  1. אדם פרטי;
  2. בגיר כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962;
  3. אזרח או תושב ישראל;
  4. בעל פרופיל אישי, פעיל, קבוע ומאומת על פי כללי אינסטגרם;
  5. אינו עובד החברה, לרבות בני משפחה מדרגה ראשונה ו/או משווק מורשה של מוצרי החברה ו/או מי מטעמו.
 1.     בחירת זוכה
  1. ביום האחרון לתחרות בשעה 15:00 תבחר החברה זוכה בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: "הזוכה"), והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מבלי שתידרש לנמק את החלטתה. החלטה זו תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
  2. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם הזכייה של הזוכה בתחרות.
 2. קבלת הפרס; התנאים למימושו והגבלות
  1. שמות הזוכים יתפרסמו בעמוד האינסטגרם של החברה. כמו כן, החברה תשלח לזוכה הודעה פרטית באינסטגרם ובה הודעה על זכייתו בפרס (להלן: ההודעה"). יובהר, כי החברה תבצע שלושה (3) ניסיונות ליצירת קשר עם כל זוכה בפרס באמצעות שליחת הודעה כאמור וזאת במשך ארבעה (4) ימים לאחר הזכייה. הניסיונות יתפרסו באופן סביר בין השעות 17:00-9:00. לא יבוצעו ניסיונות במהלך יום השבת וימי חג.
  2. במידה שהזוכה לא ייצור קשר כאמור, או במידה שמסיבה כלשהי תישלל זכייתו של הזוכה, יועבר הפרס למשתתף חדש שעומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ואשר יבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
  3. קבלת הפרס כפופה להצגת תעודת מזהה והכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של החברה לפיו הזוכה קיבל את הפרס. הזוכה בפרס יחתום על אישור קבלתו. חתימת הזוכה בפרס על אישור קבלת הפרס מהווה אישור סופי למילוי כל התחייבויות החברה כלפי הזוכה בפרס, והזוכה פוטר בזה את החברה ו/או מי מטעמה מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור במימוש הפרס. חובת החברה ו/או מי מטעמה על הפעילות מתמצה בהענקת הפרס כהגדרתו בתקנון זה לזוכה, בכפוף להוראות התקנון זה.
  4. רישומי החברה בקשר לזכייה בפרס, לרבות ההודעה שנשלחה לזוכה כאמור לעיל ו/או הפרטים שנמסרו על-ידי המשתתף, ובכלל זה מספר הטלפון, כתובת דוא"ל יהוו ראיה חלוטה לאמור בהם.
  5. ידוע לזוכה והוא מסכים כי החברה רשאית לעשות שימוש בשמו, פרטיו ותמונתו (להלן: "פרטי הזוכה בפרס") לצורכי פרסום וקידום מכירות באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה, ללא כל תשלום, בכל אמצעי המדיה הכתובה ו/או האלקטרונית. מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לצלם ו/או לפרסם כלל את פרטי הזוכה בפרס במדיות שצוינו לעיל.
  6. במקרה בו הזוכה לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הזכייה בכל מקרה בו יסתבר כי המשתתף השיג את הזכייה בדרכי רמייה ו/או הפר איזו הוראה מהוראות תקנון זה ו/או פעל באמצעים שאינם כשרים וראויים גם אם היה זוכה אף ללא המעשה לעיל ו/או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
  8. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, אם יידרש לכך על פי הדין בקשר עם הזכייה או הפרס תהיה באחריות הזוכה בפרס ועל חשבונו בלבד. החברה תהיה רשאית לנכות מס במקור או להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכים ו/או ניכוי מס במקור.
  9. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להסבה או מכירה או העברה או המרה בשווי ערך אחר או בכל  דרך אחרת.
  10. לא תינתן כל תמורה ו/או פיצוי במקרה של אובדן או גניבת הפרס.
 3.  ויתור ופטור מאחריות; קניין רוחני
  1. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, בין בכתב ובין בעל פה /או בכל אמצעי פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  2. המשתתף בפעילות מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את החברה, עובדיה או כל מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לפרס, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי כל משתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכח עליון, מלחמה, שביתה, אפידמיה, התקפת סייבר, קבצים הרסניים, וירוסים, שיבושים, מעשי טרור, או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת החברה במישרין ו/או בעקיפין לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה. 
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל או לשנות חלקים בפעילות על פי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט במקרה בו, אך לא רק, יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, הפרעה או מניעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת להשתתף ו/או מכל סיבה מהותית אחרת.
  5. החברה תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  6. החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים, וכן כל פגיעה בפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או כל דין, לרבות בקשר עם העלאת פרטי המשתתפים ופרסום פרטיהם. האחריות כולה חלה על המשתתפים בפעילות באופן בלעדי ומוחלט. כמו כן, כל הזכויות בקשר עם הפעילות, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי והמוחלט לחברה והחברה תהיה רשאית לעשות בתכנים אלו שימוש בכל דרך שתראה לנכון.
  7. המשתתף מצהיר ומסכים כי יהיה עליו לשפות ו/או לפצות את החברה מייד עם קבלת פנייתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו.
 4. שונות
  1. הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לעניין תקנון זה (להלן: "מחלוקת"), תהיה אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.
  2. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, החברה תהא רשאית לשנות, מעת לעת את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את המשתתפים לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהיה זה המצוי במשרדי החברה כאמור לעיל ובדף האינסטגרם של החברה, לרבות בקישור אל דף נחיתה, לפי העניין.
  3. מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על מבקר ו/או גולש בדף הפעילות.
  4. למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ואינה תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש"ז-1977.
  5. התחרות אינה בחסות ו/או בעידוד ו/או מימון ו/או בניהול חברת אינסטגרם ו/או מי מטעמה. כמו כן, חברת אינסטגרם אינה צד בתחרות והיא משוחררת מכל אחריות משפטית.