• תקנון מבצע

   מבצע סנדלי ילדים

 • הגדרות

המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע. החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. לפרטים נוספים ראה רובריקת "ביטול עסקה" באתר החברה.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוסף(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהיה הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

שונות ביטול עסקה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד. בחנויות החברה ובאתר האינטרנט קולומביה. סנדלי ילדים מק"טים: (1594631, 1594632). ההנחה תחושב ממחיר צרכן מלא. ללא כפל מבצעים, הטבות הצטרפות ומועדונים. מוגבל למקסימום שני מימושים בעסקה אחת. לא כולל פריטי עודפים. לא לרכישת כרטיס גיפטקארד. על הזול ביניהם.  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון. לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

"חנויות החברה": חנויות רשתות Columbia ,Outsiders ו-"שבילים" בישראל המופיעים ברשימת החנויות באתר  האינטרנט. לא כולל חנויות ופריטי עודפים.

אתר האינטרנט": אתר האינטרנט קולומביה שכתובתו:  www.columbia.co.il

"המבצע": זוג אחד של סנדלי ילדים מבין המק"טים הבאים: 1594631 או 1594632 בסך של 159.9 ₪ או שני זוגות סנדלי ילדים מהמק"טים הבאים: 1594631 או 1594632 בסך של 299.9 ₪.

"משתתף/לקוח": חבר מועדון, או מצטרף חדש למועדון ואשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה.

"תקופת המבצע": מיום 08.5.2022 עד 31.5.2022 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

"הפריטים המשתתפים במבצע": סנדלי ילדים מק"ט (1594631, 1594632).

"מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 500 יח' בחנויות.  150 יח' באתר.

"תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

תקנון ותנאי מבצע בקניית שני פריטים המשתתפים במבצע יינתן 20% הנחה

אתר קולומביה

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

"אתר האינטרנט": אתר קולומביה אשר כתובתו  https://www.columbia.co.il

"המבצע": "בקניית שני (2) פריטים ומעלה יינתן 20% הנחה עבור הפריטים המשתתפים במבצע באתר קולומביה והכל בהתאם לתקנון זה המסדיר וקובע את תנאיו.

"משתתף/לקוח": חבר מועדון, או מצטרף חדש למועדון ואשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה.

"תקופת המבצע": מיום 11.5.2022 עד 21.5.2022 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

"הפריטים המשתתפים במבצע": על הפריטים המוגדרים כמסומן באתר. לא חל על פריטי עודפים.

"מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע מינימום 250 יח'.

"תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 1. תנאי המבצע
 • לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד.
 • בקניית שני פריטים ומעלה מהפריטים המשתתפים במבצע יינתן 20% הנחה על סכום הקנייה. לדוגמא 1: פריט ראשון שמשתתף במבצע עולה 100 ₪. פריט שני שמשתתף במבצע עולה 50 ₪. סך הרכישה עלות המוצרים בסל הקניות 120 ₪ וכן הלאה.

דוגמא 2: שילוב הרכישה עם פריט שלא משתתף במבצע: פריט ראשון שמשתתף במבצע עולה 100 ₪. פריט שני שמשתתף במבצע עולה 50 ₪. פריט שלישי שאינו משתתף במבצע עולה 80 ש"ח. הנחת 20% תחושב עבור הפריט הראשון והפריט שני בלבד (המשתתפים במבצע) ועלות סל הקניות הכולל יחד עם הפריט השלישי (לא משתתף במבצע) תהא בסך של 200 ₪.

 • על הפריטים המשתתפים במבצע בלבד.
 • ללא כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 • ככל שלקוח מעוניין במשלוח כי אז הסכום לא יכלול את עלות משלוח בחינם (ככל שהלקוח לא הגיע לסכום הרכישה המקנה משלוח חינם).
 1. ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, והכל כמפורט כמופיע באתר ברובריקה הייעודית "ביטול עסקה" לעניין עסקת מכר מרחוק.

מדיניות החזרה והחלפה: כמופיע באתרי החברה ברובריקה "החזרות והחלפות" לעניין עסקת מכר מרחוק. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט. 

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוסף(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

 1. שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 • לא תתאפשר מכירה שלא לפרטיים.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 

תקנון מבצע

תקנון מבצע

 אתר קולומביה נעלייםSummertide

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה": סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ 512072828, רח' שרון 3, ת.ד. 1080 קריית שדה התעופה.

"התקנון": תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי החברה, לרבות במהלך תקופת המבצע. למען הסר ספק, מובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם במשרדי החברה בכתובת לעיל.

אתר האינטרנט": אתר האינטרנט קולומביה שכתובתו:  www.columbia.co.il

"המבצע": נעליים Summertide (מק"ט 1928031) בסך של 315 ₪  במקום סך של 449.9 ₪.

"משתתף/לקוח": כל גולש באתר האינטרנט קולומביה אשר עמד בכל אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה ותקנון אתר האינטרנט לעיל. 

"תקופת המבצע": מיום 15.5.2022 עד 19.5.2022 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק בחנויות  מסוימות בהתאם לשיקול דעת החברה.

"הפריט המשתתפים במבצע": נעליים Summertide (מק"ט 1928031)

"מלאי מינימום": פריטים שהוקצו למבצע 80 יח'

"תקנון המבצע": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

 1. תנאי המבצע
 • באתר קולומביה בלבד.
 • נעליים Summertide (מק"ט 1928031)
 • מוגבל למימוש אחד בעסקה אחת.
 • לא לרכישת כרטיס גיפטקארד.
 • ללא כפל מבצעים, הטבות הצטרפות ומועדונים.
 •  לא חל ברכישה באמצעות כרטיס נטען, תו קנייה, קופון.
 • לא כולל פריט עודפים.
 • לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריט שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע.
 1. ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. לפרטים נוספים ראה רובריקת "ביטול עסקה" באתר החברה.

יובהר, במקרה של ביטול עסקה, החלפה או החזרה של מוצר שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת מוצר(ים) נוספ(ים) ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי - תבוטל עסקת המקור במלואה ותבוצע מחדש, ללא המוצר המוחזר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהיה הסכום לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט.

 1. שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה לכל לקוח.
 •  החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.
 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות במבצע.
 • החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש שיהא מצוי מעת לעת בחנות החברה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים על פי דין.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • אין באמור זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. 

 •