מדיניות אחריות

מדיניות אחריות

א. כללי:

 • האחריות תינתן אך ורק על מוצרים שנקנו בחנויות שבבעלות חברת סער א.ת. יזמות ומסחר בע”מ (להלן: “החברה“), ולמעט מוצרי עודפים, מוצרי סוג ב’ ומוצרי חברת Fitkicks, ובכפוף להצגת תעודת אחריות חתומה ו/או חשבונית ו/או פתק החלפה, או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 • האחריות הינה לשנה מתאריך הרכישה, אלא אם צוין אחרת על גבי המוצר. יובהר, כי החלפה או תיקון של המוצר אינה מאריכה את תקופת האחריות.
 • על הלקוח לבדוק שהמוצר לשביעות רצונו טרם ביצוע הרכישה. האחריות הינה בגין פגמים הנובעים מכשל או פגם בהליך הייצור בלבד. לא תינתן אחריות בגין נזקים הנובעים משימוש במוצר ו/או בלאי טבעי ו/או שחיקת המוצר ו/או שימוש לא נאות ו/או בלתי סביר ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן (לרבות ההוראות הנוגעות לניקוי וטיפול) ו/או שנגרמו בזדון.
 •  במקרה של טענה לפגם החוסה תחת האחריות, המוצר יימסר לבדיקת החברה, וככל שיימצא פגם כאמור, המוצר יתוקן ו/או יוחלף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 •  החברה אינה מציעה שירות תיקונים למוצריה בחלוף תקופת האחריות, לרבות לא בתשלום.
 •  מדיניות זו לא תחול עבור מוצר חשמלי ו/או גז שמחירו גבוה מ-150 ₪. בגינו ניתנת תעודת אחריות לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006.

חברתנו מאפשרת ללקוחות החברה לפנות ולמסור ללא תשלום או תמורה מוצרים אלקטרוניים וחשמליים ישנים שאינם בשימוש והכל בכפוף לתנאים כמתחייב בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב–2012 והתקנות שהותקנו מכוחו. לפרטים נוספים שאל את הנציג.

ב. מזוודות ותיקי נסיעה:

 •  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות על מזוודות ותיקי נסיעה מוצעת ביחס לגלגלים, ידיות, רוכסנים ותפרים, אלא אם רשום על גבי המוצר אחרת.
 •  האחריות אינה מכסה נזקים הנובעים משימוש לא נכון במוצר ו/או בלתי סביר ו/או העמסת יתר ו/או בלאי טבעי ו/או תיקון שלא על ידי מתקן מורשה מטעם החברה ו/או טיפול על ידי צד שלישי.
 •  האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמו על ידי חברות תעופה ו/או כל חברת הובלה אחרת ו/או תוך כדי העברות או העמסות, לרבות, אך לא רק, בשדות תעופה ובנמלים.
 •  ** במקרים שבהם נגרם נזק למזוודה ו/או לתיק נסיעה במהלך טיסה ו/או הובלה אחרת, יש לפנות לדלפק חברת התעופה ו/או ההובלה הרלוונטית, בטרם היציאה משדה התעופה, ולפעול על פי הנחיותיו. בכל מקרה, החברה לא תהא אחראית לנזקים מסוג זה.

ג. מעילי פוך:

בחודשים הראשונים של הלבישה, מעילי פוך מוציאים נוצות ולאחר זמן מה תופעה זאת נחלשת. חשוב לציין שזוהי תופעה נפוצה אשר מאפיינת מעילי פוך והיא אינה מהווה פגם במוצר. משכך, לא תתאפשר החלפה ו/או החזרה של מעיל פוך מסיבה זו. למען הסר ספק, האחריות אינה מכסה נזקים הנובעים מניקוי ו/או טיפול במעיל בניגוד להוראות היצרן ו/או החברה.

לתשומת ליבכם-

ו. תעודת אחריות- מוצרים חשמליים מעל 150 ש״ח בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006

 1. אנו, סער א.ת יזמות ומסחר בע”מ, ח.פ 512072828, מרח’ השרון 3, ת.ד 1080 קריית שדה התעופה, (להלן: החברה” ו/או “היבואן), אחראית בזאת כלפי הרוכש (להלן: הצרכן) לפעולתו התקינה של המוצר לתקופה של שנה אחת לבד (12 חודשים) (להלן: תקופת האחריות) שתחילתה ביום מסירת המוצר לצרכן. בתקופת האחריות החברה אחראית לתקן בעצמה או באמצעות אחר המורשה מטעמה, כל קלקול שהתגלה במוצר במקרה של נזק או פגם, או להחליף ללא תמורה את המוצר במידה שיידרש לפי שיקול דעתה, או להחליף חלק ממנו בחלקים מקוריים וחדשים על מנת להחזיר את המוצר למצבו לפני הקלקול, לפי העניין והכל בכפוף לתנאים הבאים:
 2. החברה מתחייבת כי במידה שלא תקיים את הכתוב לעיל, תספק החברה לצרכן מוצר חדש או זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או תשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, והכל לפי הבחירה הבלעדית של החברה.
 3. הוכיחה החברה כי מקור הקלקול בנזק מכוון, תהיה החברה פטורה מחיוביה על פי סעיף זה.
 4. החברה מתחייבת לתקן מוצר זה תוך 7 ימי עסקים מיום שנקראה לעשות כן, או תוך 10 ימי עסקים מיום מסירתם בתחנת השירות כמפורט מטה. בהיעדר תחנת שירות במרחק של 15 ק”מ מהסניף שבו בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בסניף בו רכש את המוצר והחברה תתקנו בתוך 14 ימי עסקים מיום מסירתם.
 5. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן תספק החברה לצרכן חלקי לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירם עולה על 300 ₪ יסופקו חלקי חילוף, כאמור, עד תם שנה לאחר תום תקופת האחריות.
 6. אחריות החברה לא תחול אם הוכיחה החברה כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות, לרבות החברה תהיה רשאית לדרוש תשלום בעד התיקון, הובלתו או החלפתו, והכל כדלקמן:
  • אם הקלקול או הליקוי נגרם שלא על-ידי שימוש בהתאם להוראות השימוש;
  • הצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות;
  • אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי מי שלא הוסמך לכך על-ידי החברה בכתב;
  • אם הקלקול נגרם כתוצאה מזדון או רשלנות הצרכן;
  • אם הקלקול הוא כתוצאה מכוח עליון שהתרחש לאחר מסירת הטובין לצרכן, כגון, שריפה, מכות
   מתח שטפון, ברק, או כל כוח עליון אחר.
 7. האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים אשר שווקו על ידי החברה. אחריותה של החברה למוצר תהיה רק בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו.
 8. בכפוף לכל דין, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב קלקול במוצר. כמו כן, אחריות החברה לא תחול על נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או אחרים שיגרמו לצרכן בקשר עם המוצר והשימוש בו.
 9. משווק מורשה ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי החברה לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהי, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב על ידי החברה, לא יהיו תקפים.
 10. הכיסוי על פי תעודה זו תקף בתחומי מדינת ישראל בלבד.
 11. בהתאם להוראות חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב–2012, חברתנו מאפשרת ללקוחותיה לפנות ולמסור ללא תשלום או תמורה מוצרים אלקטרוניים וחשמליים ישנים שאינם בשימוש והכל בכפוף לתנאים כמתחייב בחוק והתקנות שהותקנו מכוחו.

רשימת תחנות השירות עבור מוצרים חשמליים מעל 150 ש״ח:

 • Outsiders קריית אתא- כתובת: קניון שער הצפון מתחם איקאה, קומה ראשונה | טלפון: 04-6317692 | הסדרי נגישות: כניסה נגישה, קופה נגישה, לולאת השראה, תא הלבשה נגיש, חניית נכים של הקניון

 

 • Outsiders ראשונים- כתובת: קניון עזריאלי ראשונים, שד’ נים 2, ראשון לציון | טלפון: 03-5392790 | הסדרי נגישות: קופה נגישה, לולאת השראה, תא הלבשה נגיש, חניית נכים צמודה לחנות

 

 • קולומביה ירושלים- כתובת: שוקניון- אגריפס 88 | טלפון: 02-5097049 | הסדרי נגישות: כניסה נגישה, קופה נגישה, לולאת השראה, תא הלבשה נגיש, חניית נכים של הקניון

 

 • קולומביה כפר סבא- כתובת: קניון מתחם G, רחוב וויצמן 301 קומה ב׳ | טלפון: 09-7685837 | הסדרי נגישות: כניסה נגישה, קופה נגישה, לולאת השראה, חניית נכים של המתחם

 

 • קולומביה באר שבע-גרנד קניון– כתובת: שדרות דוד טוביהו 125, באר שבע | טלפון: 08-8507434 | הסדרי נגישות: כניסה נגישה, קופה נגישה, לולאת השראה, חניית נכים של המתחם

 

 • שבילים אשקלון- כתובת: גלובוס סנטר מבקיעים (ליד אשקלון) | טלפון: 08-6839438 | הסדרי נגישות: כניסה נגישה, קופה נגישה, לולאת השראה, תא הלבשה נגיש, חניית נכים של המתחם

 

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטל’ 03-6557555 | פקס 03-6557556 | בדוא”ל info@saar.com | אתר האינטרנט www.columbia.co.il