ביטול עסקה

הצטערנו על שהחלטת לבטל את הרכישה. נשמח לעמוד לרשותך ומקווים שניפגש שוב באתר ובסניפנו

ניתן לבטל כל עסקה שבוצעה באתר האינטרנט שלנו באמצעות הודעת ביטול בכל אחת מדרכי הביטול הבאות:

 1. בעל פה ; באמצעות שירות לקוחות של חברתנו בטלפון : 03-6557555, או בהודעה בעל פה באחד מסניפנו.
 2. בדואר רשום; לכבוד סער א.ת יזמות בע”מ, רח’ שרון 3, ת.ד 1080 איירפורט סיטי
 3. בדואר אלקטרוני info@saar.com
 4. בפקס שמספרו 03-6557556
 5. באינטרנט בכתובת www.outsiders.co.il ו- www.columbia.co.il

:לקוח רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר האינטרנט בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק כמפורט להלן:

 • ביטול עסקה ניתן לבצע על ידי יצירת קשר עם החברה באחת מן הדרכים שצוינו לעיל.
 • לקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם. על אף האמור, זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה, שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה רשאית לבקש מהצרכן להציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
 • ביטול עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר, עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי החברה (להלן: “אי התאמה”), תחזיר החברה לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל החברה את חיובו של הצרכן בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם.
 • איסוף המוצר בגין עסקה שבוטלה עקב אי התאמה כמפורט לעיל, תבוצע על ידי החברה והלקוח לא יחויב בגין דמי משלוח.
 • במקרה של ביטול שלא אי התאמה כמפורט לעיל, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, וכן תשלום ששולם בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה ככל ונגבתה.
 • לקוח שביטל עסקה שלא עקב אי התאמה כמפורט לעיל, נדרש להחזיר את המוצר לאחד מסניפי החברה ולא יינתן החזר בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו.
 • כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה.
 • על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
 • מוצרים הנמכרים כחלק מערכה, לא ניתן לבטל את העסקה ביחס לפריט בודד מתוך הערכה, אלא יתאפשר רק ביחס לערכה בכללותה.
 • אין זכות ביטול עבור מוצרים שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם, לרבות אך לא רק, מוצרים פסידים; מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול; מוצרים שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן.
  • האתר משמש למכירה ליחידים בלבד ולא למכירה סיטונאית, או למכירה חוזרת, אלא אם החברה נתנה לכך את הסכמתה בכתב.
 • יובהר, כי לחברה שמורה הזכות לתבוע את נזקיה במקרה שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, בין היתר, החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שניזוק או שנפגם עת היה בשימוש הצרכן.

החלפה או החזרת מוצרים שלא עקב ביטול עסקה אלא בהתאם למדיניות החברה, תתבצע בהתאם להוראות תקנון האתר ובהתאם לאמור בעמוד משלוחים והחזרות.